میزان رضایت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان ازعملکرد واحد آموزش بعضی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 کارشناس مدیریت آموزشی،کارشناس آموزش بالینی مرکزآموزشی درمانی شهید مدنی،دانشگاه علوم پزشکی لرستان،خرم آباد، ایران

2 مربی، دانشجوی دکترای بیوشیمی بالینی، گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،خرم آباد، ایران.

3 استادیار، دکترای پرستاری ، دانشکده پرستاری ومامایی ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان،خرم آباد، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر در راستای مشتری گرایی وبا هدف تعیین میزان رضایت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی از عملکرد واحد آموزش بعضی دانشکده­های دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد.
 
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی 310 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی لرستان به روش تصادفی طبقه ای وخوشه­ای چند مرحله ای انتخاب شدند. داده ها باپرسشنامه محقق ساخته ای دارای 27 سوال بسته در چهار حیطه عملکرد آموزش،کیفیت آموزش، اداری و نظارت وراهنمایی جمع­آوری شد. روایی صوری ومحتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید وکارشناسان وپایایی آن باانجام مطالعه مقدماتی وضریب آلفای کرونباخ895 /0 تایید شد.رضایت کمتر از 3/33درصد رضایت مندی کم،3/33-7/66درصد متوسط وبیشتر از 7/66درصد، زیاد در نظر گرفته شد. یافته­هابا استفاده از میانگین،انحراف معیار،دامنه تغییرات وآزمون تحلیل اندازه های تکراری تجزیه تحلیل شدند.
 
یافته ها: بیشترین رضایت به حیطه اداری اختصاص داشت(001/0p=). در حیطه عملکرد آموزش ثبت نام وانتخاب واحد در زمان مقرر( 3/25±8/68)،در حیطه کیفیت آموزشی داشتن ظاهرمرتب وتمیز کارکنان آموزش (1/27±9/66)،در حیطه اداری حفظ مدارک آموزشی دانشجو توسط کارکنان (1/26±1/65)ودرحیطه نظارت وراهنمایی،نظارت آموزش بر برگزاری به موقع کلاسها (2/27±63)بیشترین سطح رضایت راداشتند. میزان رضایت در حیطه کیفیت آموزش از نظر جنس(04/0p=)ودر تمام حیطه هااز نظر مقطع تحصیلی (001/0p=) ودانشکده محل تحصیل (001/0p=)تفاوت معنادار ی داشت.
 نتیجه گیری: دانشجویان در حد متوسطی نسبت به عملکرد  واحد آموزش دانشکده های مورد بررسی رضایت داشتند. بنابراین پیشنهاد می شود مدیران ارشد دانشگاه با نظارت وارزیابی بیشتر،اجرای طرح تکریم ارباب رجوع وتشویق کارکنان شایسته، برگزاری جلسات توجیهی برای دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه،برگزاری کلاسهای آموزشی برای  کارکنان،فراهم آوردن امکانات،تسهیلات وتجهیزات آموزشی به ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها