بررسی نگرش پرسنل پرستاری نسبت به موانع افشای خطاهای پزشکی به بیماران در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی، کارشناس ارشد پرستاری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشجوی دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اهواز، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد، خرم آباد، ایران

3 مربی، کارشناس ارشد آمار، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: قسمت مهمی از مراقبت بیماران افشا خطا است که یک ابزار مهم برای پیشرفت ایمنی بیماران می باشد. اما شیوع افشا و عوامل موثر بر آن به طور ضعیفی شناخته شده است. این مطالعه با هدف تعیین  نگرش پرسنل پرستاری نسبت به موانع افشای خطاهای پزشکی به بیماران انجام شد.
مواد و روش ها: دراین مطالعه توصیفی- مقطعی، 180 نفر از کادر پرستاری بیمارستان های آموزشی شهر خرم آباد به روش نمونه گیری سهمیه ای و غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند. ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه ای روا و پایا بود که نگرش کادر پرستاری را نسبت به موانع افشای خطاهای پزشکی را در چهار حیطه سازمانی، پرسنلی، بیمار و ماهیت خطا طبق مقیاس لیکرت 5 درجه ای  می سنجید. روش جمع آوری اطلاعات به صورت خود ایفایی بود. داده ها  با آمار توصیفی، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه، تی مستقل ومجذور کای دو تجزیه تحلیل شد.
یافته ها: میاتگین و انحراف معیار کلی نگرش کادر پرستاری نسبت به موانع افشای  خطا های پزشکی 4/14 ±50/80  بود که در حد متوسط بود. میانگین نگرش کادر  پرستاری نسبت به موانع افشای خطا های پزشکی در مورد عوامل مربوط به کارکنان 03/3 ±1/15، ماهیت خطا 27/3 ± 2/15، عوامل سازمانی  35/7 ±82/21  و عوامل مربوط به بیمار 21/6  ±38/28 که در حد متوسط بودند.
نتیجه گیری: نگرش پرستاران نسبت به موانع افشای خطاهای پزشکی در حد متوسط بود و مهم­ترین عامل بازدارنده افشای خطاها، عامل سازمانی بود. تلاش برای کنترل خطاها  با تکیه بر رویکرد سیستمی برای بررسی و رفع موانع موجود پیشنهاد می شود تا احتمال افشای خطا ها و به دنبال آن امنیت بیماران افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها