دوره و شماره: دوره 7، 24-25، اسفند 1390 (مجله با عنوان افلاک منتشر شده است) 
بررسی تاثیر حمایت همتا بر سطح آگاهی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

صفحه 5-14

کبری رشیدی؛ محبوبه صفوی؛ سید حسین یحیوی؛ حجت اله فراهانی


بررسی میزان اضطراب در بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونری

صفحه 15-22

پریسا شینی جابری؛ سمیرا بیرانوند؛ شهرام براز؛ شهلا اسدی


بررسی فراوانی، علل و عملکرد پرستاران شهر همدان در مواجهات شغلی در سال 1390

صفحه 24-31

محمد میرزایی؛ سلمان خزایی؛ ر احله رضائیان لنگرودی؛ زهرا زبده