بررسی میزان اضطراب در بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونری

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی، دانشکده پرستاری و مامایی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناس ارشد پرستاری، گرایش داخلی جراحی. بیمارستان آموزشی و درمانی شهدای عشایر، خرم آباد، ایران

3 مربی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

4 کارشناسی ارشد پرستاری، گرایش داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: عمل بای پس عروق کرونر بعنوان یکی از متداول ترین روش های جراحی قلب توأم با عوارض روانی شایعی از قبیل اضطراب و افسردگی است که می تواند پیامدهای منفی برای افراد داشته باشد. به نظر می رسد در این دسته از بیماران، اضطراب قبل از عمل در بالاترین سطح خود قرار دارد و تا یک هفته پس از آن نیز، بالاتر از حد طبیعی خواهد بود. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان اضطراب در این دسته از بیماران انجام گردید.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی – مقطعی، میزان اضطراب 100 بیمار تحت جراحی بای پس عروق کرونر بستری در بیمارستان نفت اهواز،که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه اضطراب آشکار اشپیل برگر در روز قبل و یک هفته پس از جراحی بصورت خود گزارش دهی جمع آوری و بوسیله آمار توصیفی و تی تست تحلیل شدند.
 یافته ها: میانگین و انحراف معیار اضطراب قبل و یک هفته پس از جراحی بای پس عروق کرونر به ترتیب23/12± 86/38 و 86/10±34/36 بود. مقایسه میزان اضطراب روز قبل و یک هفته پس از جراحی، از نظر آماری اختلاف معناداری را نشان داد (014/0P=) که بیانگر کاهش معنی دار اضطراب یک هفته پس از جراحی قلب باز در بیماران می باشد.
 نتیجه گیری: بیماران تحت عمل جراحی گرافت بای پس عروق کرونر بایستی به طور معمول از نظر اضطراب قبل از عمل بررسی شده و مداخلاتی در جهت پیشگیری یا کاهش اضطراب آن ها طراحی گردد.

کلیدواژه‌ها