رابطه بین هوش سازمانی و تعهد سازمانی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

مقدمه: هوش سازمانی سبب می شود که سازمان ها به عنوان موجوداتی زنده تلقی شوند. همچنین میزان افزایش دخالت کارکنان در تصمیم گیری ها، تعهد آنان نسبت به سازمان را افزایش می دهد. هدف از این پژوهش تعیین رابطه بین هوش سازمانی و تعهد سازمانی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان بود.
 مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی جهت سنجش همبستگی بود. نمونه شامل 155 نفر (35 زن و 120 مرد) از کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی لرستان بود که با روش نمونه گیری تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد هوش سازمانی آلبرشت و تعهد سازمانی آلن و مییر انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام انجام شد.
 یافته ها: رابطه مثبت و معنی دار بین هوش سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان به دست آمد (001/0>p ، 543/0=r همچنین رابطه مثبت و معناداری بین ابعاد مختلف هوش سازمانی (چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، روحیه، میل به تغییر، اتحاد و توافق، کاربرد دانش و فشار عملکرد) با یکدیگر مشاهده گردید(001/0>p ).
 نتیجه گیری: با افزایش هوش سازمانی، تعهد سازمانی نیز افزایش خواهد یافت و در نتیجه افراد متعهدتر، به ارزش ها و اهداف سازمان پای بندتر بوده و فعالانه تر در محیط کاری نقش آفرینی خواهند کرد و کمتر به ترک سازمان و یافتن فرصت های شغلی جدید اقدام می کنند. لذا بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک از واحدهای سازمانی و ایجاد فضای لازم برای پذیرش ایده های جدید کارکنان و حل مشکلات آنان پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها