بررسی تاثیر حمایت همتا بر سطح آگاهی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی، دانشکده پرستاری بروجرد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، بروجرد، ایران

2 استادیار، گروه پرستاری مامایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 استاد، گروه پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 استادیار، گروه پرستاری مامایی دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: فقدان آگاهی کافی و عملکرد نامناسب بیماران دیابتی، سبب بروز عوارض وخیم آن می‌گردد. ارتقاء سطح آگاهی مهم‌ترین راه کنترل این بیماری است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر حمایت همتا بر سطح آگاهی بیماران دیابتی نوع دو انجام شده است.
 
مواد و روش ها: در این پژوهش تجربی؛ 80 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو به صورت تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب و به دو گروه تجربی و شاهد تقسیم شدند. برای گروه تجربی 10 جلسه ی حمایتی آموزشی به مدت سه ماه پی در پی توسط افراد همتا برگزار شد. در حالی که گروه کنترل فقط مراقبت معمول را دریافت نمودند. ابزار سنجش سطح آگاهی یک پرسشنامه­ی پیش ساخته بود که بعد از تأیید روایی به روش اعتبار محتوا و پایایی به روش آزمون مجدد(85/0=r) مورد استفاده قرار گرفت. جمع آوری اطلاعات در شروع مطالعه و 3 ماه بعد از مداخله در هر دو گروه به روش مصاحبه انجام شد. داده‌ها با آزمون‌های آماری کای دو، تی زوجی وتی مستقل آنالیز گردید.
 
یافته ها: آزمون کای دو نشان داد که دو گروه تجربی و شاهد از نظر مشخصات دموگرافیک همسان بودند. آزمون تی مستقل تفاوت معناداری را بین میانگین نمره سطح آگاهی دو گروه قبل از مطالعه نشان نداد (59/0p=)، لیکن بعد از اجرای مداخله تفاوت معناداری ملاحظه شد (001/0(p <. همچنین آزمون تی زوجی افزایش معناداری در سطح آگاهی گروه تجربی بعد از مداخله نشان داد (001/0 p <)، در حالی که همین آزمون تفاوت معناداری را در سطح آگاهی گروه شاهد نشان نداد (07/0=p ).
 
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که برای تکمیل عملکرد مراقبین بهداشتی رسمی می‌توان از حمایت همتایان در بطن جامعه، بعنوان یک روش حمایتی – آموزشی تاثیرگذار و مقرون به صرفه، در جهت بهبود سطح آگاهی و رفتارهای خود مدیریتی بیماران استفاده نمود.
 
واژه های کلیدی: بیماران دیابت نوع دو، حمایت همتا، سطح آگاهی

کلیدواژه‌ها