آگاهی از سرطان گردن رحم در زنان سنین باروری تحت پوشش مراکز بهداشتی- درمانی شهر اردبیل

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دانشکده پرستاری، جهرم، ایران

3 کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه، مربی دانشگاه علوم پزشکی لرستان،دانشکده پیراپزشکی، خرم آباد، ایران

چکیده

مقدمه:آگاهی از سرطان دهانه رحم ونحوه پیشگیری از آن در کاهش ابتلا به بیماری و افزایش میزان بقای بیماران، تشخیص زودرس و مرگ و میر ناشی از آن نقش به سزایی دارد. این مطالعه با هدف تعیین آگاهی از سرطان سرویکس در زنان سنین باروری مراجعه­کننده به مراکز بهداشتیدرمانی شهر اردبیل در سال 1390 شده است.
 
مواد و روش­ها: این پژوهش توصیفی-‌تحلیلی بصورت مقطعی در سال 1390 روی 395 نفر از زنان سنین باروری مراجعه­کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهراردبیل با روش نمونه­گیری خوشه­ای سپس تصادفیطبقه­ای انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته در 4 بخش شامل مشخصات دموگرافیک، آگاهی از عوامل ایجاد کننده بیماری، آگاهی از علایم سرطان گردن رحم و آگاهی در مورد پاپ اسمیر بود. روایی ابزار با روش روایی محتوا و پایایی آن با آزمون مجدد (86%=r) تأئید شد. داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون کای اسکوئر تجزیه و تحلیل گردید.
 
یافته­ها:آگاهی کلی از سرطان سرویکس در 6/51% از زنان ضعیف و همچنین سطح آگاهی زنان در مورد تست تشخیصی پاپ اسمیر (3/59%)، آگاهی از عوامل خطر (1/55%) و آگاهی از علایم بیماری (64%) ضعیف بود.
 
نتیجه­گیری: با توجه به اینکه اکثر زنان آگاهی کمی در مورد سرطان سرویکس و نیز در مورد لزوم استفاده از روش­های غربالگری سرطان داشتند، به کارگیری روش­های نوین آموزشی از طریق رسانه­های جمعی در جهت تغییر نگرش و عملکرد افراد و افزایش سطح آگاهی آن­ها و کمک به تشخیص و درمان به موقع این بیماری ضروری است.
 
واژه­های کلیدی: سرطان گردن رحم، آگاهی، زنان سنین باروری، اردبیل

کلیدواژه‌ها