دوره و شماره: دوره 8، 28-29، اسفند 1394 (مجله با نام افلاک منتشر شده است) 
اخلاق حرفه‌ای و تربیت پرستار از منظر اسلام

صفحه 1-9

طاهره طولابی؛ علیرضا صادق زاده؛ سعیده نیازی