بررسی شیوع آلودگی به شپش سر و عوامل خطر مرتبط با آن در دانش آموزان دبستان های دخترانه شهر جوانرود

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، کارشناس آموزش بهداشت و ارتقای سلامت معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه،

2 کارشناس آموزش و ارتقای سلامت، جوانرود، کرمانشاه، ایران

3 کارشناس بهداشت عمومی جوانرود، کرمانشاه، ایران

4 کارشناس ارشد آموزش پزشکی، کارشناس آموزش بهداشت و ارتقای سلامت معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، ایران

5 مدیر دبستان سعدی، سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه:آلودگیبهشپشیکمسألهاجتماعیوگریبانگیربسیاریازجوامعبشریمی­باشد وازجملهمعضلاتبهداشتیاستکهدرمدارسشایعاست.اینمطالعهباهدفتعیینشیوعابتلابهشپشسروعواملمرتبطباآن،درمیاندانشآموزانمدارسابتداییشهرستان جوانرود درسال 1390 انجام گرفت.
 مواد و روش ها: اینتحقیقیکمطالعهمقطعی- توصیفیبود.جامعه مورد مطالعه کلیه مدارس ابتداییدخترانه شهرجوانرود، و جمعیت نمونه شامل 865 دانش آموز مشغول به تحصیل می­باشد. نواحی مختلف شهر، بر اساس موقعیت (شمالجنوب) به عنوان طبقات تقسیم و از هر طبقه 2 مدرسه به تصادف انتخاب گردید. انتخاب مدارس، کلاس­ها و افراد نیز به روش تصادفی انجام شده است. جمع­آوری اطلاعات با استفاده از معاینه سر و پر کردن چک لیست جهت دانش آموزان صورت پذیرفت. داده­های بدست آمده بااستفادهازآزمونکای اسکوئر تجزیه و تحلیل شد
 یافته ها:از میان دانش آموزان مورد مطالعه، 72 نفر (3/8 درصد) آلوده به شپش سربودند. بین میزان آلودگی به پدیکلوز و تحصیلات مادر (006/0=p )و پدر (001/0=p ) ارتباط معنی دار وجود داشت همچنین، ارتباط معنی داری بین میزان آلودگی به پدیکولوزیس و شغل پدر دیده شد (006/0=p ) بین میزان آلودگی به پدیکولوزیس و دفعات استحمام دانش آموز ارتباط معنی داری وجود داشت (022/0=p ).
 نتیجه گیری: شیوعبیماریدربیندانشآموزاناکثرمدارس مورد بررسی باعواملیمثل، دفعات استحمام، تحصیلات والدین، شغل پدر، موقعیت مدرسه،عدمتوجهکافیبهرعایتبهداشتفردیوسایرعواملمرتبط بود.

کلیدواژه‌ها