بررسی وضعیت احساس تنهایی در بین دانشجویان دختر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در سال 92

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، ایران

2 کارشناشی ارشد آمار، کارشناس گروه آمار، گروه آمارزیستی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران

3 دکتری سلامت، استادیار، گروه پرستاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مدیرگروه پرستاری، تهران، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه:تجربه­ی تنهایی، مسئله­ای جهانی است که همه­ی انسان­ها بیش و کم آن را تجربه کرده اند و با زندگی آنها همراه شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت احساس تنهایی در دانشجویان دختر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران اجرا شده است.
 مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفیتحلیلی 118 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه مقیاس احساس تنهایی بود که به روش خود ایفایی تکمیل شدند.
 یافته ها:میانگین سنی مشارکت کنندگان 90/21 با انحراف معیار 022/2 سال بود . 1/88 درصد آزمودنی­ها در مقطع کارشناسی و 4/11 درصد در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بودند. 4/36 درصد احساس تنهایی کم، 33درصد احساس تنهایی شدید و 6/30 درصد احساس تنهایی متوسط داشتند.
 نتیجه گیری: بیش از نیمی از دانشجویان احساس تنهایی متوسط به بالا داشتند. لذا پیشنهاد می­شود ضمن فراهم کردن امکانات و شرایط مشاوره­ایی مناسب و مؤثر برای دانشجویان، دلایل ایجاد احساس تنهایی در آن­ها شناسایی و با ارائه­ی راهکارهای مناسب در جهت کاهش آن، از بروز عوارضی مانند انزوا و گوشه گیری جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها