بررسی تاثیر روش گزارش نویسی مشکل‌مدار بر کیفیت گزارش پرستاری در بیمارستان گلستان شهر اهواز سال 92

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز ، ایران

2 کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز ، ایران

3 کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی اهواز و مدیر گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز ، ایران

4 دکترای آمار زیستی و عضو هیات علمی دانشکده بهداشت علوم پزشکی اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز ، ایران

چکیده

مقدمه:گزارش نویسی به عنوان یک چارچوب فعالیتی و یک وسیله ضروری برای ارائه و ارزیابی مراقبت­های پرستاری می­باشد. مهمترین روش­های گزارش نویسی توصیه شده در مراکز درمانی روش­های گزارش نویسی سنتی، موارد غیر طبیعی، کامپیوتری، استاندارد و روش مشکل­مدار می­ باشد. هدف کلی این پژوهش، مقایسه تاثیر دو روش گزارش نویسی مشکل­مدار و سنتی بر ویژگی­های گزارش پرستاری می­باشد
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع نیمه تجربی قبل و بعد و یک گروهه می­باشد و روی پرستاران شاغل در بخش­های عمومی بیمارستان گلستان شهر اهواز انجام شد. 27 پرستار به شکل تصادفی از جامعه پژوهش انتخاب و در دو گروه قبل و بعد از مداخله قرار گرفتند. جهت گروه مداخله کارگاه آموزشی گزارش نویسی مشکل مدار اجرا شد. برای جمع آوری داده­ها از چک لیست استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده­های آماری با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و آزمون آماری ویلکاکسون، تی مستقل و کای اسکوئر انجام یافت.
 
یافته ها:میانگین نمرات گزارش پرستاری قبل و بعد از مداخله با استفاده از آزمون ویلکاکسون اختلاف معنی داری نشان داد (001>p ) به طوری که در همه موارد روش مشکل مدار نسبت به روش سنتی نمرات بالاتری را به خود اختصاص داده بود.
نتیجه گیری: روش گزارش نویسی مشک­ مدار تاثیر مثبت بر ویژگی­های گزارش پرستاری دارد، لذا پیشنهاد می­شود این روش گزارش نویسی توسط پرستاران به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها