بررسی ارتباط رضایت‌مندی شغلی با ویژگی‌های دموگرافیک و حرفه‌ای در کارکنان بخش مدیریت اطلاعات بهداشتی مراکز آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1391

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت آموزشی،دانشکده پرستاری ومامایی خرم آباد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 دانشجوی دکترا، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

3 دانشجوی دکترا، دانشکده پرستاری الیگودرز، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

4 کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

مقدمه:رضایت شغلی، نگرش کلی فرد نسبت به شغلش است که از عوامل مهم افزایش بهره­وری، تعلق و دلبستگی، کمیت و کیفیت کار در هر سازمان بوده و تحت تاثیرعواملی مثل ماهیت کار، حقوق و دستمزد، شرایط مناسب کاری، ارتقاء و همکاران و سبک مدیریت مدیران می­باشد. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط رضایت شغلی با ویژگی­های دموگرافیک و حرفه­ای کارکنان بخش مدیریت اطلاعات بهداشتی، مراکزآموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1391 انجام شد.
 
مواد و روش­ها: این مطالعه تحلیلی ازنوع همبستگی است. که به روش سرشماری روی 47 نفر از کارکنان بخش مدیریت اطلاعات بهداشتی مراکز آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1391 انجام شد. اطلاعات بااستفاده از پرسشنامه اطلاعات فردی، پرسشنامه توصیف شغل اسمیت  (JDI)جمع‌آوری و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون فراوانی، درصد، ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید.
 
یافته­ها: نتایج نشان داد که رضایت­مندی شغلی کلی با ویژگی­های دموگرافیک و حرفه­ای دارای ضریب همبستگی متوسط (552/0یا91/2) و در سطح 001/0p= معنی دار بود و ضرایب همبستگی مولفه­های رضایت شغلی) ماهیت کار، حقوق و دستمزد، شرایط مناسب کاری، ارتقاء و همکاران و سبک مدیریت مدیران( با دامنه تغییرات از 35/0 تا 64/ 0همگی مثبت و معنی دارند.
 
نتیجه­گیری: در مجموع ارتباط رضایت­مندی شغلی با ویژگی­های دموگرافیک و حرفه­ای کارکنان بخش مدیریت اطلاعات بهداشتی در حد متوسط بود. تامین رضایت شغلی کارکنان بخش مدیریت اطلاعات پزشکی موجب سلامت جسمی و فکری، ارائه بهینه خدمات و توسعه و گسترش بهره­مندی از منابع ذی­قیمت این حوزه خواهد شد.
 
واژه­های کلیدی: رضایت شغلی، ویژگی­های دموگرافیک، کارکنان بخش مدیریت اطلاعات بهداشتی

کلیدواژه‌ها