بررسی تاثیر کلاس‌های مشاوره قبل از ازدواج بر نگرش زنان به مشارکت مردان در امور بهداشت باروری

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 استادیار بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

2 استادیار بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

مقدمه: درسیاست­هاینهادهایبینالمللیمشارکتمرداندر بهداشتمورد توجهقرارگرفتهاست.هدف اینمطالعه مقایسهنگرش زنان نسبت به مسئولیت­پذیر ی مردان در بهداشت باروری و حیطه­های آن قبل و بعد از شرکت در کلاس­های مشاوره قبل از ازدواج بود.
 مواد و روش ها: این مطالعه از نوع پیش­آزمون و پس­آزمون بود که بر روی 205 نمونه از زنان در شرف ازدواج که به مراکز بهداشتی درمانی شهر شاهرود مراجعه کرده بودند، انجام گرفت. نمونه گیری به روش در دسترس و روش جمع­آوری داده­ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته دارای 2 قسمت مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه نگرش زنان نسبت به مشارکت مردان به بهداشت باروری شامل 16 سوال در 6 حیطه شامل درمان­های نازائی (1)، تنظیم خانواده (6)، پیشگیری از بیماری مقاربتی ( بهداشت جنسی) (5)، بارداری (2)، خشونت (2) و تربیت فرزند (1) بود. سوالات در طیف لیکرت 5 تائی با حداقل نمره 16 و حداکثر 90 امتیاز بود.. جمع آوری اطلاعات قبل و بعد از شرکت در کلاس­های مشاوره ازدواج به روش خود ایفایی انجام شد و پایایی پرسشنامه به روش بازآزمایی (8/0=r) و ضریب آلفای کرونباخ (65/0)مورد تائید قرار گرفت. نتایج با استفاده از آمار توصیفی و آزمون­های کای دو و ویل کاکسون تجزیه و تحلیل شدند .
 یافته ها: میانگین سن شرکت کنندگان 856/3 ± 91 /22 سال بود. میانگین نگرش زنان قبل از شرکت در کلاس 284/8 ±20/69 و بعد از آن 6/9± 8/ 72 بود که تفاوت معنی داری نداشت (05/0p=).
 نتیجه گیری: با توجه به نتایج به نظر می­رسد باید در زمینه نگرش زنان نسبت به مسئولیت پذیری مردان در امور بهداشت باروری در این کلاس­ها تاکید شود و به خصوص محتوی و متد­های آموزشی متناسب با اهداف آموزشی برای کلاس­های مشاوره ازدواج تدوین شود.

کلیدواژه‌ها