بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درمورد بهداشت باروری

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مدیرگدوه مامایی دانشکده پرستاری مامایی لرستان

2 دانشجوی کارشناسی مامایی، دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،خرم آباد، ایران

3 استادیار دانشکده پزشکی، گروه پزشکی اجتماعی،دانشگاه علوم پزشکی لرستان،خرم آباد، ایران

چکیده

مقدمه:در حال حاضر، بهداشت باروری به عنوان بخشی از حقوق بشر به نام حقوق باروری مورد تایید همگان قرار گرفته است. هدف از این مطالعه تعیین میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مورد بهداشت باروری در سال 1392 بود.
 
مواد و روش­ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی با استفاده از روش نمونه­گیری چند مرحله­ای تصادفی، 848 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی لرستان شهر خرم آباد شرکت کردند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بسته پاسخ در سه بخش مشخصات دموگرافیک، 19 سوال سنجش آگاهی در سه حیطه بهداشت باروری (روش­های پیشگیری از بارداری، بهداشت جنسی، بیماری­های مقاربتی و ایدز)،10 عبارت نگرشی در حیطه­های مذکور و یک سوال در زمینه ­ی منابع کسب آگاهی آنان بود که توسط دانشجویان پاسخ داده شدند. اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن با روش آلفا کرونباخ 96/. تایید شد. اطلاعات با استفاده از   آزمون­های آماری تی­مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 
یافته­ها:از  واحدهای مورد پژوهش 1/70 درصد دختر، 5/92 درصد مجرد و میانگین سنی آنان15/2±2/21 سال بود. میانگین نمره آگاهی 7/3± 9/42 (ازحدود نمره 19-57) ونگرش 8/4 ± 7/37 (حدود نمره10-50) بود. بین میانگین نمرات نگرش با سن، جنس، منبع کسب اطلاعات و رشته تحصیلی تفاوت معناداری دیده شد (34/0 p <).
 نتیجه­گیری: با توجه به این که اکثریت  دانشجویان از آگاهی و نگرش بالایی برخوردار نبودند، به نظر می­رسد اجرای برنامه‌های آموزشی مؤثر درباره­ی بهداشت باروری (روش­های پیشگیری از بارداری، بهداشت جنسی و بیماری­های مقاربتی) ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها