دوره و شماره: دوره 9، 30-31، مهر 1395 (مجله با عنوان افلاک منتشر شده است) 
روغن کنجد و خواص شیمیایی و دارویی آن

صفحه 20-29

مرضیه بیگم بیگدلی شاملو؛ اعظم دبیریان


بررسی مقایسه‌ای عملکرد جنسی زنان در دوره‌های قبل از بارداری، بارداری و شیردهی

صفحه 47-56

طیبه یگانه؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ سکینه مرادی؛ کبری کریمپور؛ ملیحه کاظمی مجرد


بررسی عوامل تنش‌زای مرتبط با درمان در بیماران همودیالیزی مرکز آموزشی درمانی بوعلی شهر اردبیل

صفحه 56-65

فاطمه ابراهیمی بلیل؛ شبنم آهنگر داودی؛ راحله محمدی؛ رویا نیکجو؛ سعید مهری