بررسی عوامل تنش‌زای مرتبط با درمان در بیماران همودیالیزی مرکز آموزشی درمانی بوعلی شهر اردبیل

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پرستاری و کارشناسی ارشد پرستاری دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

2 کارشناس ارشد پرستاری دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

3 نویسنده مسئول، مربی و عضو هیت علمی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

4 کارشناس ارشد مامایی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

چکیده

مقدمه: بیماران همودیالیزی در طول برنامه درمانی درازمدت خود همواره با عوامل تنش­زای فیزیولوژیکی و روانی-اجتماعی بسیاری مواجه هستند که این عوامل می تواند باعث کاهش کیفیت زندگی این بیماران شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل تنش زای مرتبط با درمان در بیماران همودیالیزی مرکز آموزشی درمانی بوعلی اردبیل در سال 89 صورت گرفت.
 مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-مقطعی تعداد 50 بیمار همودیالیزی بخش دیالیز بیمارستان بوعلی اردبیل به روش سر شماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه دو قسمتی بود که بخش اول شامل مشخصات فردی و بخش دوم سوالات مربوط به مقیاس تنیدگی آورها شامل عوامل جسمیبا7 گویه، عواملروانیبا 13 گویهوعواملاجتماعیبا۹ گویه در بیماران همودیالیزی بود. این سوالات بر اساس مقیاسپنج نقطه­ای لیکرت (ابدا تا خیلی زیاد) از 1-5 نمره گذاری شده است. روایی پرسشنامه به روش اعتبار محتوا و پایایی آن نیز به روش آزمون مجدد با ضریب همبستگی 6/97% به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون­های آنالیز واریانس (ANOVA) و تی زوجی انجام گرفت.
 یافته ها: نتایجحاکیازآن بودکهمیانگینعاملتنیدگی روانیبالاترینحد (920/3±280/30 ) بودهاستوسپسبهترتیبعاملتنیدگیاجتماعی (922/6 ±318/23) و سپستنیدگیفیزیولوژیک با میانگین (920/3± 340/16) قرار داشتند. هم چنین نتایج نشان داد که بین تنیدگی آورهای جسمی با روانی و اجتماعی اختلاف معنی داری وجود دارد (001/0 >p ).
نتیجه گیری: میانگین تنیدگی آورهای روانی بیشتر از میانگین تنیدگی آورهای جسمی و اجتماعی بود. بنابراین پرستاران می­توانند با تدوینبرنامه­هایاصولیواساسیازطریقکلاس­های آموزشیمداومومشاوره­هایروان شناختییاروانپزشکی اقدامات مناسبی در جهت کاستن شدت تنیدگی آورهای مرتبط با درمان همودیالیزی و تقویت روش­های تطابقی موثر گام مهمی در ارتقاء کیفیت زندگی بیماران بردارند.

کلیدواژه‌ها