مقایسه عادات غذایی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشگاه تبریز

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری بروجن، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

2 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری بروجن، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه: عادات غذایی، یکی از مهم­ترین عوامل تاثیرگذار بر سلامتی است. عادات غذایی سالم می­تواند خطر بیماری­های مزمنی چون بیماری قلبی، سکته مغزی، سرطان­ها، دیابت و غیره را کاهش می­دهد. آنچه مشخص است دانشجویان در طی دوران دانشجویی، ممکن است بسیاری از عاداتی که وضعیت سلامتی آن­ها را ارتقاء داده و یا بالعکس تهدید نماید را کسب نمایند. هدف از انجام این پژوهش مقایسه عادات غذ­ایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه تبریز است.
 مواد و روش­ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقایسه­ای می­باشد که بر روی 768 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه تبریز، انجام شد. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه خود گزارش­دهی عادات غذایی دانشجویان با 13 سوال و پرسشنامه خصوصیات دموگرافیک بود. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و آزمون­های آماری کای اسکوئر، تی مستقل و آنالیز واریانس دو متغیره استفاده شد.
 یافته­ها:یافته­ها نشان داد که اکثریت دانشجویان دو دانشگاه عادات غذایی ضعیف (16/60 درصد در دانشگاه علوم پزشکی و 06/64 درصد در دانشگاه تبریز) داشتند. آزمون آماری تی نشان داد که دانشجویان دو دانشگاه در زمینه عادات غذایی، اختلاف معنی­داری نداشتند (402/1=t و 161/0=p ).
 نتیجه­گیری: وضعیت ضعیف عادات غذایی دانشجویان و عدم تفاوت دانشجویان هر دو دانشگاه در این زمینه، نیاز به اقدامی اساسی در جهت تصحیح عادات غذایی دانشجویان، به عنوان بخش مهمی از پایه­گذاران توسعة کشور و تأکید بر آموزش کاربردی به دانشجویان هر دو دانشگاه در جهت پیشگیری از بیماری­های غیر واگیر را بیش از پیش روشن می­سازد.

کلیدواژه‌ها