تاثیر آموزش روش‌های مقابله با استرس بر کاهش اضطراب و افسردگی در افراد وابسته به مواد مخدر

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسنده

دکتری برنامه‌ریزی آموزش از راه دور، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

چکیده

مقدمه:متغیرهای زیادی وجود دارند که در ایجاد و تداوم اعتیاد نقش دارند. یکی از این متغیرها استرس است که سبب مشکلاتی در زندگی و کاهش توانایی انطباق مثبت و رفتارهای موثر در افراد می­شود. روش­های مقابله با استرس همواره در کاهش اضطراب و افسردگی افراد موثر بوده است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف، بررسی تاثیر آموزش روش­های مقابله با استرس بر کاهش اضطراب وافسردگی در افراد وابسته به مواد مخدر انجام شد.
 مواد و روش­ها: در این تحقیق از روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح پیش­آزمون_ پس­آزمون با گروه کنترل استفاده شده. جامعه آماری پژوهش حاضر معتادین شهر شیراز بودند. آزمودنی­ها افراد  معتاد بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی به 2 گروه آزمایش و کنترل طبقه­بندی شدند. و تجزیه و تحلیل داده­ها از طریق   آزمون تحلیل کوواریانس صورت گرفته است. 8 جلسه درمان مقابله با استرس به صورت گروهی برای گروه آزمایش انجام شد. در این تحقیق از دو پرسشنامه مقیاس اضطراب و افسردگی بک برای جمع­آوری اطلاعات استفاده شد که پایایی این ابزارها بر اساس آلفای کرونباخ به ترتیب92/0, 71/0 بود.
 یافته­ها:تفاوت میانگین­های میزان تغییر دو گروه در پیش تست و پس تست معنادار است. بدین صورت­که میانگین میزان افسردگی و اضطراب در گروه آزمایش به طور معناداری بیشتر از میانگین میزان تغییر افسردگی  و اضطراب در گروه کنترل بود (0.005 = p ).
 نتیجه­گیری : نتیجه پژوهش نشان داد که درمان مقابله با استرس در کاهش اضطراب و افسردگی مصرف­کنندگان مواد مخدر موثر بوده است. برنامه­های آموزشی توانایی­های اجتماعی-روانشناختی افراد را ارتقاء می­دهد و سبب می­شود افراد مسئولیت­های اجتماعی را قبول کنند.

کلیدواژه‌ها