بررسی نگرش دانشجویان پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مورد رادیولوژی دیجیتال

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 دکتری فیزیک پزشکی، گروه پرتو شناسی ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،خرم آباد ، ایران

2 کارشناس پرتو شناسی،کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی لرستان،خرم آباد، ایران

چکیده

مقدمه:با توجه به جایگاه فارغ التحصیلان در آینده جامعه، تعیین درک دانشجویان پرتو شناسی از سودمندی فناوری دیجیتال و ارتقای کیفیت تصاویر ضروری میباشد لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی نگرش دانشجویان پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با رادیوگرافی دیجیتال بوده است.
مواد و روش­ها: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال1393بر روی38 نفر از دانشجویان پرتوشناسی که به روش در دسترس انتخاب شده بودند انجام شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه ی 14 سوالی (دو بخش رادیولوژی دیجیتال و معمولی) جهت بررسی نگرش دانشجویان از رادیولوژی دیجیتال بود که روایی آن توسط متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 0.86درصد تعیین شد. در پایان داده ها با استفاده از آزمون­های آماری و  تی مستقل و جداول توزیع فراوانی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
 یافته­ها:نگرش کلی دانشجویان بر این بود که رادیولوژی دیجیتال میتواند از طریق کاهش دوز دریافتی، بهبود کنتراست و دانسیته تصاویر، افزایش جزییات تصاویر و... منجر به بهبود تکنیک های رادیولوژی گردد. طبق این بررسی 6/78 درصد از دانشجویان اطلاعات درستی و 7/7 درصدآنها اطلاعات نادرستی از رادیولوژی دیجیتال داشتند. همچنین میزان اطلاعات باقیمانده پرسش شوندگان، متوسط ارزیابی گردید.
 نتیجه­گیری: در این مطالعه دانشجویان پرتوشناسی معتقد بودند که رادیولوژی دیجیتال می­تواند کارایی تولید تصاویر با کیفیت را بالا ببرد آنها همچنین اطلاعات درستی درمورد رادیولوژی دیجیتال داشتند. با این وجود پیشنهاد میگردد در دروس تئوری دانشجویان به فوائد و لزوم استفاده از رادیولوژی دیجیتال پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها