بررسی مقایسه‌ای عملکرد جنسی زنان در دوره‌های قبل از بارداری، بارداری و شیردهی

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

5 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت مسایل جنسی در بهداشت روانی،کیفیت زندگی و روابط بین­فردی، با بررسی و شناخت مؤلفه­های آن در دوره­های مختلف زندگی، می­توان به اتخاذ تدابیری مؤثرتر در جهت تحکیم هر چه بیشتر کانون خانواده نایل شد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه چگونگی عملکرد جنسی زنان در دور­ های قبل از بارداری، بارداری و شیردهی انجام شده است.
 مواد و روش­ها: در این مطالعه­ی مقایسه­ای، عملکرد جنسی 207 زن متأهل در قالب سه گروه قبل از بارداری، بارداری و شیردهی که به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شده بودند در شهر لنگرود در سال 1391 مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات به وسیله پرسش­نامه عملکرد جنسی زنان روزن و همکاران (FSFI) جمع­آوری گردید. تحلیل آماری داده­ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه انجام شد.
 یافته­ها:نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین میانگین عملکرد جنسی زنان در دوره­های قبل بارداری، بارداری و شیردهی تفاوت معناداری وجود دارد (001/0>p ). عملکرد جنسی زنان در دوره­های بارداری و شیردهی به طور معناداری کمتر بود. بالاترین عملکرد جنسی در گروه دوره پیش از بارداری برابر با 55/22 و پایین­ترین آن در دوره بارداری برابر با 75/15 است. میل جنسی در گروه شیرده نسبت به گروه قبل از بارداری افزایش نشان داد گرچه از لحاظ آماری معنادار نگردید (5/0<p ).
 نتیجه­گیری اگر چه عملکرد جنسی زنان شرکت­کننده در مطالعه حاضر مثبت بود. ولی در دوران بارداری و شیردهی عملکرد جنسی زنان نسبت به قبل از بارداری کمتر بود. بر این اساس، باافزایششناختوآگاهیدر زمینه چگونگی عملکرد جنسی در این دوران و نیز ارائه آموزش و مشاوره در زمینه چگونگی عملکرد جنسی مطلوب، می­توان در جهت ارتقا سلامت خانوادها و به تبع آن جامعه­ای سلامت، گام موثری برداشت.

کلیدواژه‌ها