رفتارهای خود مراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه ‌کننده به مرکز قلب افشار یزد

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

2 مربی، گروه آموزش کودک و خانواده، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

3 کارشناس‌ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه:بیماری­های قلبی عروقی اولین عامل منجر به مرگ در ایران محسوب می­شوند. نارسایی قلبی تنها بیماری قلبی است که از لحاظ بروز و شیوع رو به افزایش است. خود مراقبتی، یکی از جنبه­های مهم درمان در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی است، که منجر به کنترل عوارض بیماری خواهد شد. این مطالعه با هدف تعیین رفتارهای خود­مراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه­کننده به مرکز قلب افشار یزد در سال 1392صورت گرفت.
 مواد و روش­ها:در این مطالعه توصیفی-مقطعی تعداد 150 نفر بیمار مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه­کننده به مرکز قلب افشار یزد به صورت نمونه­گیری آسان انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه اروپایی رفتارهای مراقبت از خود در بیماران نارسایی قلبی بودکه روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی در ایران به تایید رسیده است. روش جمع­آوری اطلاعات مطالعه پرونده و مصاحبه ساختار یافته با بیماران بود. داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون­هایt  مستقل، کروسکال والیس، کای‌دو و تحلیل واریانس یکطرفه تجزیه و تحلیل شد.
 یافته­ها:نتایج نشان داد که اکثریت واحدهای مورد پژوهش (3/83%) رفتارهای خود مراقبتی در حد متوسط و تنها 7/4 درصد از نمونه­ها دارای رفتار خود مراقبتی خوبی بودند. در میان رفتارهای خود مراقبتی،" داروهایم را مطابق دستور پزشک مصرف می­کنم" با میانگین 29/1، " اگرتنگی نفسم افزایش یافت، باپزشکم تماس می­گیرم." با میانگین 71/1 و " درطول روز،زمانی را به استراحت اختصاص می­دهم." با میانگین 07/2 بیشترین رعایت را نسبت به سایر رفتارها در میان بیماران داشت. آزمون­های آماری ارتباط معنی‌داری بین رفتارهای خود مراقبتی با جنس (005/0P=)، درصد کسر تخلیه­ای(004/0P=) و ابتلا به بیماریهای مزمن دیگر (023/0P=) نشان داد.
 نتیجه­گیری: بر اساس نتایج بدست آمده، رفتارهای خود مراقبتی در بیماران دچار نارسایی قلبی در سطح متوسطی بود و با توجه به اینکه افراد مبتلا به بیمار­های قلبی نیازمند آموزش مداوم و مستمر می­باشند، لذا آموزش خود مراقبتی به این بیماران بایستی در راس اقدامات تیم درمانی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها