بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی و فشار خون در والدین دانش آموزان شهر خرم آباد

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی، گروه تغذیه، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،خرم آباد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه تغذیه بالینی، دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه:امروزه پرفشاری خون شایع­ترین مشکل کشورهای در حال توسعه است. در مقایسه با دیگر پارامترهای تعیین کننده چاقی، شاخص توده بدنی پیش­گویی کننده بهتری از خطرات قلبی عروقی است. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین شاخص توده بدنی و فشار خون در والدین دانش آموزان شهر خرم آباد بود.
مواد و روش­ها: این مطالعه، مطالعه­ای مقطعی توصیفی بود. جامعه آماری شامل کلیه والدین دانش آموزان مدارس شهر خرم آباد بوده که از این میان به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای 211 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. فشارخون، قد و وزن تمامی افراد با وسایل یکسانی اندازه­گیری و ثبت شد. داده­های جمع­آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.
 یافته­ها: در این مطالعه 161 زن و 50 مرد شرکت کردند. نتایج نشان داد میانگین و انحراف معیار فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در زنان به ترتیب 62/14±40/124و 83/12±60/75 و در مردان به ترتیب 07/11±80/121 و 33/8±76/78 بود. میانگین شاخص توده بدنی در مردان و در زنان به ترتیب 09/4±52/26 و 25/4±80/28 بود. بین شاخص توده بدنی و فشار خون سیستولیک در مردان و زنان رابطه معنی­داری وجود داشت (به ترتیب 001/0 P=،45/0r=و 009/0 P=، 20/0r=). این رابطه از نظر فشار خون دیاستولیک در مردان نیز معنی­دار بود (001/0 P=، 51/0r=) اما این ارتباط در زنان معنی­دار نبود (688/0 P=، 03/0 r=).
نتیجه­گیری :به طور کلی یافته­ها نشان داد که ارتباط مثبت و معنی­داری بین شاخص توده بدنی و فشار خون وجود دارد. بنابراین جهت پیش­گیری از پرفشاری خون توصیه می­شود افراد در بزرگسالی وزن مناسب را کسب کنند.

کلیدواژه‌ها