بررسی فراوانی عوامل عفونت‌های ادراری و الگوی حساسیت جدایه‌های اشرشیاکلی در شهرستان سلماس

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان، ایران

2 دانشجوی میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان، ایران

3 دانشیار، گروه علوم پایه، دانشکده علوم پزشکی مراغه، ایران

4 دانشیار، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: عفونت­های دستگاه ادراری(UTIs) از شایعترین عفونت­های باکتریال در سنین کودکی، بزرگسالان، و زنان محسوب می­شوند. با توجه به این که تأخیر در تشخیص و درمان مناسب می­تواند منجر به عوارض غیر قابل برگشت از جمله نارسایی مزمن کلیه­ها شود، بنابراین لازم است بلافاصله بعد از تشخیص عفونت ادراری، نسبت به درمان مناسب اقدام شود. باتوجه به لزوم تعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی جدایه­های میکروبی در هر منطقه در مطالعه حاضر فراوانی عوامل عفونی سیستم ادراری و حساسیت دارویی ایزوله­های اشرشیاکلی انجام گرفته است.
 
مواد و روش­ها: این مطالعه توصیفی و مقطعی بر روی573 بیمار مراجعه کننده به آزمایشگاه مرجع شهرستان سلماس در سال 92 انجام گرفته است. از این تعداد 396 نفر زن و 177 نفر مرد بودند. نمونه­های ادرار  میانی گرفته شده از بیماران در محیط کشت­های بلاد آگار و ائوزین متیلن بلو کشت داده شدند. با استفاده از تست­های بیوشیمیایی استاندارد انواع جدایه­های باکتریایی مسبب عفونت ادراری شناسایی شده و الگوی حساسیت دارویی سویه­های اشرشیاکلی با استفاده از روش انتشار دیسک( کربی- بایر) و روی محیط مولر هینتون بر اساس دستورالعمل­های استاندارد CLSI انجام گردید.
 
یافته­ها: از مجموع 573 نمونه، 103 نمونه مثبت بودند (68 زن و 35 مرد) که از این تعداد70 نمونه (68%) مربوط به اشرشیاکلی بود. لذا بیشترین مسبب عفونت دستگاه ادراری اشرشیاکلی تشخیص داده شد. سایر باکتری­های ایزوله شده به ترتیب عبارت بودند از: استافیلوکوکوس ساپروفتیکوس 13 ( 6/12% )، انتروباکتر7 ( 8/6 % )، پروتئوس 5 (8/4%)، کلبسیلا پنومونیه 4 (9/3%)، استرپتوکوک و سودوموناس هر کدام 2 نمونه (9/1%).
 
نتیجه­گیری :در این مطالعه اشرشیاکلی بیشترین فراوانی را در ایجاد عفونت ادراری داشت، و نیتروفورانتوئین، سفتریاکسون، آمیکاسین، نالیدیکسیک اسید به ترتیب مؤثرترین آنتی بیوتیک­ها بر علیه اشرشیاکلی تشخیص داده شدند. از طرفی اشرشیاکلی بیشترین مقاومت را به آمپی سیلین و کوتریموکسازول از خود نشان داد. که نیازمند مطالعات بیشتر و توجه مسئولین بهداشتی است.

کلیدواژه‌ها