بررسی میزان آگاهی و نگرش کارکنان و مدیران بیمارستان‌های آموزشی شهر اهواز در مورد سیستم بایگانی و انتقال تصاویر پزشکی (PACS) در سال92

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 دکتری فیزیک پزشکی، گروه پرتو شناسی ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،خرم آباد ، ایران

2 کارشناس پرتو شناسی،کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی لرستان،خرم آباد، ایران

چکیده

مقدمه: سیستم آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی (PACS) سامانه رایانه­ای است که برای ثبت، ذخیره، انتقال و نمایش تصاویر پزشکی مورد استفاده قرار می­گیرد و تبادل و آرشیو تصاویر پزشکی را از طریق شبکه داخلی مرکز درمانی و یا بستر اینترنت فراهم می­سازد. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان آگاهی کارکنان و مدیران بیمارستان­های آموزشی شهر اهواز در مورد سیستم بایگانی و انتقال تصاویر پزشکی (PACS) بود.
مواد و روش­ها:پژوهش حاضر،مطالعه­ای توصیفی-مقطعی است.جامعه مورد مطالعه کارکنان و مدیران بیمارستان­های آموزشی شهر اهواز بود که به روش نمونه­گیری ساده وارد مطالعه شدند. ابزارجمع­آوری داده­ها دو پرسشنامه محقق ساخته، جهت آگاهی کارکنان از سیستم پکس و تجهیزات وابسته و پرسشنامه نگرش مدیران در مورد موانع احتمالی پیاده­سازی سیستم PACS بود. پرسشنامه آگاهی به روش خود ایفایی و پرسشنامه نگرش به روش مصاحبه تکمیل شد. روایی پرسشنامه به روش اعتبار محتوا توسط متخصصان و پایایی آن نیز با ضریب آلفای کرونباخ ( 87%=α)مورد تائید قرار گرفت. اطلاعات با استفاده ازآمار توصیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
یافته­ها:میزان آگاهی کارکنان و مدیران ازPACS و سیستم وابسته به ترتیب 65/30 و 5/27 بود. براساس نظرات مدیران مهمترین موانع پیاده سازی سیستمPACS  عدم آگاهی کارکنان و مدیران ازمزایای  PACS80% و هزینه پیاده­سازی 79% بود.
 نتیجه­گیری:بنابر این مطالعه آگاهی کارکنان و مدیران از PACS و سیستم وابسته متوسط می­باشد و هم چنین بر اساس نگرش مدیران مهمترین موانع احتمالی پیاده سازی سیستم پکس در بیمارستان­ها، عدم اطلاع مدیران و کارکنان از مزایای سیستم پکس بود. قبل از پیاده­سازی سیستم پکس در بیمارستان­ها بهتر است زمینه لازم جهت افزایش آگاهی کارکنان و مدیران صورت گیرد که در این راستا برگزاری دوره­های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت و تهیه جزوات آموزشی می­تواند مفید باشد.

کلیدواژه‌ها