کلونینگ ژن کد‌کننده‌ی آنزیم هیستامیناز نخود

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی،گروه زراعت واصلاح نباتات،دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان،خرم‌آباد،ایران

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 دانشیار بیوشیمی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

مقدمه:هیستامینازها (دی‌آمین‌ اکسیداز) در پستانداران از جمله انسان، پوترسین، کادوارین، آگماتین و هیستامین را اکسید می‌کنند. هیستامیناز با منشاء گیاهی مخصوصاً خانواده‌ی لگومینوز نسبت به هیستامیناز جانوران عمل کاتالیزوری بهتر و سریعتری دارد. اخیرا هیستامیناز با منشاء گیاهی در ساخت دارو برای درمان بیماری‌هایی مختلفی نظیر شوک آنافیلاکسی قلبی، افت فشار خون، سردرد‌های عروقی، نقص در عملکرد روده، سرطان و غیره مورد استفاده قرار می­گیرند. هدف از انجام این مطالعه جداسازی و همسانه‌سازی ژن کد کننده آنزیم هیستامیناز نخود به منظور بیان در گیاه و تولید پروتئین نوترکیب هیستامیناز گیاهی به مقدار فراوان می‌باشد.
مواد و روش­ها: دراین مطالعه تجربی، از تعداد 5 جوانه سفید رنگ هفت‌روزه نخود توده‌ی محلی گریت،RNA  ی کل استخراج و سپس با استفاده از آنزیم نسخه‌برداری معکوس، cDNA تک رشته‌ای سنتز شد. در مرحله‌ی بعد، ژن هیستامیناز توسط آغازگرهای اختصاصی تکثیر و محصول  PCR از ژل خالص­سازی شد. در نهایت همسانه‌سازی در ناقلpTZ57RT با استفاده از روش­های مولکولی مرسوم مورد تائید قرار گرفت.
یافته­ها:در این تحقیق، cDNAی کد­کننده‌ی آمینواکسیداز حاوی مس از نخود به کمک روش‌های مولکولی جداسازی و همسانه‌سازی گردید. نتایج توالی یابی مشخص نمود که این cDNA دارای یک چهارچوب قرائت باز (ORF ) به طول 2013 نوکلئوتیدی بود و پروتئینی با 670 اسیدآمینه با وزن مولکولی7/75 کیلو دالتون را کد می‌کند . این توالی 99 درصد با نخود زراعی و 85 درصد با نخودفرنگی مشابه بود.
 نتیجه­ گیری: از ژن کد­کننده‌ی آنزیم هیستامیناز با منشاء گیاهی برای تولید داروهای جدید استفاده می‌شود و با بیان آن در سیستم‌های گیاهی می‌توان مواد غذایی حاوی هیستامیناز تولید کرد و آنزیم بیان شده را در گیاه خالص­سازی نمود.

کلیدواژه‌ها