عنوان : دلایل بروز خطاهای دارویی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد در سال 1394

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 .دانشجوی کارشناسی پرستاری، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی پرستاری، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

3 عضو هیات علمی پرستاری، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

مقدمه: خطاهای دارویی یکی از شایع­ترین خطاهای پزشکی است که ممکن است بروز آن توسط دانشجویان پرستاری بیش از سایر گروه­ها باشد. هدف این مطالعه بررسی دلایل بروز خطاهای دارویی از دیدگاه دانشجویان پرستاری­بود.
 مواد و روش­ها: این مطالعه توصیفی مقطعی که در سال 1394 بر روی 137 دانشجوی سال سوم و بالاتر مقطع کارشناسی دانشکده پرستاری خرم­آباد و با استفاده از نمونه­گیری آسان و در دسترس انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه محقق ساخته علل ایجادکننده خطاهای دارویی بود، که بصورت خودگزارشی توسط دانشجویان تکمیل گردید. داده­های حاصل با استفاده از آمار توصیفی شامل درصد و میانگین تجزیه و تحلیل شدند.
 یافته­ها: دانشجویان علت خطاهای دارویی را در9/65% موارد بد خط بودن دستورات دارویی در کاردکس دارویی، 8/63% محاسبات دارویی غلط و 63% اشتباه وارد کردن دارو در کاردکس دارویی عنوان کردند. همچنین تنها 5/35درصد دانشجویان تجویز دارو بدون نظر پزشک را از عوامل منجر به خطای دارویی می­دانستند.
 نتیجه­گیری: نتایج این پژوهش حاکی ازعامل بی­دقتی به عنوان عامل بروز خطاهای دارویی توسط دانشجویان بود. با توجه به نتایج پیشنهاد می­شود دانشجویان دقت بیشتری بر پرونده خوانی و نوشتن کاردکس داشته باشند.

کلیدواژه‌ها