دوره و شماره: دوره 10، 34-35، مهر 1396 (مجله با عنوان افلاک منتشر شده است)