بررسی تاثیر عصاره‌های هیدروالکلی گیاهان بارهنگ سرنیزه‌ای، گل قاصد و جفت بلوط در مقایسه با اکسید روی بر روند بهبود زخم پوستی در موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم جانوری، مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

2 دکترای فیزیولوژی، مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد،

چکیده

مقدمه: التیام زخم فرآیند پاتوفیزیولوژی پیچیده­ای است که خود شامل چندین واکنش سلولی و بیوشیمیایی نظیر التهاب، ساخت عروق و رسوب کلاژن می­باشد. در این تحقیق اثرات ضد التهابی و ترمیمی عصاره هیدروالکلی بارهنگ سرنیزه­ای، گل قاصد و جفت بلوط در مقایسه با اکسید روی بعد از ایجاد زخم در موش صحرایی بررسی شد.
 مواد و روش­ها: در این مطالعه تجربی پس از القای بیهوشی در 40 موش صحرایی نر، زخمی مدور به وسعت 5/2 سانتیمتر مربع در پشت هر کدام از آنها ایجاد شد و روند التیامی در پنج گروه شامل:کنترل کاذب،کنترل مثبت، درمان با عصاره گل قاصد، بارهنگ و بلوط مورد مطالعه قرار گرفت. تجویز داروها و اندازه گیری زخم­ها با آنالیز تصاویر دیجیتالی، یک روز در میان به مدت 21 روز صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده­ها با آزمون آنالیز واریانس یک طرفه‌ صورت پذیرفت.
 
یافته­ها:درصد بهبود زخم در گروه­های عصاره بارهنگ و اکسید روی در روزهای پنجم، نهم و سیزدهم نسبت به گروه کنترل افزایش معنی­داری نشان داد) 05/0 (P <. مدت زمان لازم برای بهبود کامل زخم در گروه­های کنترل، اکسید روی، عصاره بارهنگ، گل قاصد و جفت بلوط به ترتیب 006/0 ±19، 006/0 ±13، 006/0 ±12، 006/0 ±16 و 006/0 ±15 روز بود. درصد بهبودی زخم در سطح معناداری001/0، نشان دهنده اختلاف بین هر زوج از گروه­ها بود و بیشترین افزایش به ترتیب مربوط به گروه درمان با عصاره بارهنگ، اکسید روی، عصاره بلوط، عصاره گل قاصد و کنترل بود.
 نتیجه­گیری: بیشترین روند تسریع بهبود زخم متعلق به عصاره هیدروالکلی گیاه بارهنگ بود. عصاره هیدروالکلی برگ گیاه بارهنگ در مقایسه با اکسید روی اثرات ضدالتهابی بیشتری داشته و مدت زمان لازم برای بهبودی کامل زخم را کاهش می­دهد.

کلیدواژه‌ها