بررسی عوامل موثر بر افسردگی، استرس و اضطراب دانشجویان دانشکده علوم پزشکی شهرستان شوشتر در سال 1394

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 کارشناس ارشد پرستاری کودکان، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران.

3 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران

4 مربی گروه مامایی، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران

5 کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه:اختلالاتروانیمشکلاتشایعوجدیهستندکهدرتمامدنیامشاهدهمی­شوند، پیشگیریازاسترس،اضطرابوافسردگینقشمهمیدرسلامت روانی دانشجویان خواهد داشت. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر افسردگی،استرس و اضطراب دانشجویان دانشکده علوم پزشکی شهرستان  شوشتردرسال 1394 انجام شد.
 مواد و روش­ها: پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی از نوع مقطعی است که بر روی 215 نفر از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی شهرستان شوشتر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام گردید. اطلاعاتلازمبا استفاده از پرسشنامه  اطلاعات فردی و پرسشنامه استاندارد (DASS-21) جمع­آوری گردید.تجزیه و تحلیل داده­هاباآزمون­های آمارتوصیفی، تی مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه انجام شد.
 یافته­ها:در این پژوهش 104 نفر(4/48%) دانشجویان مذکر با میانگین سنی (24/2±10/21 ) شرکت کردند، نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که (2/50%) دانشجویان درجاتی از افسردگی، (4/48%) استرس و (3/49%)اضطراب را داشتند. در بررسی ارتباط متغیرها، بین محل سکونت و تاهل با سطح استرس، اضطراب و افسردگی ارتباط آماری معناداری یافت شد (05/0>p ). همچنین مشاهده شد که جنس و رشته تحصیلی با اضطراب و فعالیت ورزشی با افسردگی ارتباط آماری معنادری دارد (05/0>p ).
 نتیجه­گیری: با توجه به یافته­های فوق می­توان نتیجه گرفت تحصیل در دانشگاه با توجه به وجود استرس­های گوناگون با افسردگی و اضطراب همراه هست. جامعه­ای که به سلامت خود و نسل­های آینده خود می­اندیشد باید با بررسی و رفع عوامل زمینه ساز و ایجاد­کننده استرس و به تبع آن افسردگی و اضطراب در راه نیل به آرمان­های خود گام بردارد .

کلیدواژه‌ها