بررسی فراوانی افسردگی و عوامل موثر بر آن در پرستاران بیمارستان‌های شهر خرم آباد در سال 1395

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران.

2 دانشجوی دکتری حرفه‌ای پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

3 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

چکیده

مقدمه:افسردگی بیماری شایعی است که بار زیادی بر جوامع مختلف تحمیل می­کند در بیمارستان­ها، پرستاران در معرض میزان بالای استرس قرار داشته و این موضوع می تواند سبب بروز افسردگی در آنان گردد. لذا هدف اصلی این تحقیق،تعیین شدت افسردگی و عوامل موثر بر آن در پرستاران بیمارستان­های شهر خرم آباد در سال 1395 بوده است.
 
مواد و روش­ها: دراین مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1395 به منظور تعیین فراوانی افسردگی و عوامل موثر بر آن 241 نفر از پرستاران بیمارستان­های شهر خرم آباد مورد مطالعه قرار گرفته­اند. ابزار جمع آوری اطلاعات فرم مشخصات جمعیت شناختی و پرسشنامه بک بود. داده­های بدست آمده باروش­های آمار توصیفی میانگین، انحراف معیار، فراوانی مطلق و نسبی و آزمون کای دو و ضریب همبستگی کرامر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
 
یافته­ها:در این پژوهش 70/52 درصد پرستاران فاقد افسردگی، 61/33 درصد افسردگی خفیف ، 50/9 درصد افسردگی متوسط و 10/4 درصد افسردگی شدید داشتند. در این پژوهش، میان سطح افسردگی پرستاران بر حسب جنسیت، وضعیت تاهل، گروه سنی، تعداد اعضای خانواده، میزان تحصیلات افراد ومیزان تحصیلات پدر و مادر تفاوت معناداری وجود نداشت .
 
نتیجه­گیری: نتایج نشان داد شیوع افسردگی در پرستاران بیمارستان­های شهر خرم آباد بالاتر از جمعیت عمومی می­باشد. نظر به این که پرستاران نقش مهمی در ارتقا سطح سلامت افراد در جامعه دارند، برنامه ریزی لازم برای پیشگیری افسردگی باید انجام شود.
 
واژه­های کلیدی: شیوع،افسردگی،پرستاران،پرسشنامه افسردگی بک

کلیدواژه‌ها