بررسی ارتباط بیگانگی از کار و مشخصات فردی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاهی شهر بروجرد در سال 1393

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده پرستاری بروجرد، بروجرد، ایران

2 کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری بروجرد، بروجرد، ایران

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی، بیمارستان امام خمینی بروجرد، بروجرد، ایران

چکیده

مقدمه: بیگانگی از کار نوعی احساس شناختی است که به جدایی فرد از کار و محیط کار اشاره دارد و شامل ابعادی چون بی­قدرتی، بی­معنایی، بی­هنجاری و انزوا می­باشد. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بیگانگی از کارو مشخصات فردی پرستاران شاغل در بیمارستان­های دانشگاهی شهرستان بروجرد در سال 1393انجام گردید.
 مواد و روش­ها: تحقیق حاضر بر اساس نوع داده­ها یک تحقیق کمی است و از لحاظ نوع برخورد با مسأله مورد بررسی و ورود به آن، مطالعه­ای میدانی است. تکنیک مورد استفاده در این پژوهش پیمایش می­باشد. تعداد 169 نفر شرکت کننده به روش نمونه­گیری تصادفی ساده و با داشتن معیار های ورود؛ مدرک دیپلم و بالاتر، شاغل در بیمارستان­های چمران و امام خمینی(ره) شهرستان بروجرد در سال1393 وارد مطالعه شدند. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه بیگانگی از کار استفاده شد که، پایایی آن با آلفای کرانباخ برابر84/0 مورد تایید قرار گرفت، سپس به صورت خودایفایی توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. داده ها با نرم افزار spss نسخه 18 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.  
 
یافته­ها:نتایج نشان داد کهضریب همبستگی بین میزان بیگانگی از کار و متغیرهای مورد مطالعه شامل وضعیت تاهل) 289/0 r=027/0p=)، جنسیت (000/0p=، 325 /0r=) تحصیلات (000/0p=، 456/0r= ) پست سازمانی (000/0p=، 252/0 r=) دو پست سازمانی (مدیر و غیر مدیر) (005/0p=، 469/0r= ) بود.
 نتیجه­گیری: بین بیگانگی از کار با متغیرهای مشخصات فردی و شغلی پرستاران همبستگی مستقیم و متوسطی وجود دارد. لذا توجه به این مسئله از جانب مدیران سازمان ضروری است.

کلیدواژه‌ها