بررسی رابطه بین عزت نفس و افسردگی دانش آموزان دختر

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان پرستاری. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

3 دکتری سلامت، استادیار، مدیرگروه پرستاری، گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: نوجوانی حساس­ترین دوران حیات آدمی است که با بروز حالات روحی و روانی جدید شروع می­شود و نوجوان را با مشکلات جدی روانی و اجتماعی روبه رو می­سازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط عزت نفس با افسردگی و مشخصات جمعیت شناختی دانش آموزان دخترانه فرزانگان شهرستان بروجرد انجام شده است.
 
مواد و روش­ها: در این مطالعه­ی مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی143 نفر از دانش آموز مقطع راهنمایی دخترانه فرزانگان شهرستان بروجرد با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات از طریق تکمیل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک پژوهشگر ساخته، پرسشنامه 21 سوالی افسردگی بک و پرسشنامه 58 سؤالی عزت نفس کوپراسمیت جمع­آوری شد. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و آزمون مجذور کای استفاده شد.
 
یافته­ها:میانگین سنی مشارکت کنندگان 88/13 با انحراف معیار 736/0 سال بود. از دانش آموزان دختر شرکت کننده  3/20% دارای افسردگی متوسط تا شدید و 94/62% دارای عزت نفس پایین بودند. نتایج نشان داد که بین افسردگی و عزت نفس واحدهای مورد بررسی ارتباط آماری معناداری وجود داشت (05/0>p ). به طوری که دانش آموزان دختر با عزت نفس بالا کمتر علایم افسردگی را نشان می­دادند.
 نتیجه­گیری: بیش از نیمی از دانش آموزان عزت نفس پایین داشتند. لذا پیشنهاد می­شود هر گونه علائم افسردگی در دانش آموزان، جهت پیگیری دقیق و جدی به مشاورین و مسئولین پرورشی گزارش شود. حفظ و افزایش عزت نفس دانش آموزان و برخورد به موقع با افسردگی آنها، می­تواند موجب بالارفتن کیفیت تحصیلی و رفتاری دانش آموزان در محیط مدرسه و خانواده باشد.

کلیدواژه‌ها