بررسی عوامل مرتبط با تصمیم‌گیری بالینی پرستاران بیهوشی در اتاق عمل بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی گروه پرستاری، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

2 استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم، جهرم، ایران

3 مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم، جهرم، ایران

چکیده

مقدمه: تصمیم ­گیری بالینی بخشی اساسی از اعمال حرفه­ای پرستاری می­باشد. شرایط متغیر و نا­مطمئن بیماران و محیط بالین و اتاق‌عمل، مستلزم آن است که پرستاران بیهوشی تصمیم‌گیران باکفایتی باشند تا بتوانند به نیازهای مددجویان خود پاسخ دهند. با توجه به اهمیت این مسئله پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با تصمیم­گیری بالینی پرستاران بیهوشی در اتاق عمل انجام شد.
مواد و روش­ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی همه پرستاران بیهوشی شاغل در دو بیمارستان علوم­پزشکی جهرم که شامل 42 نفر بودند به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه پژوهشگرساخته­ای که عوامل مرتبط با تصمیم­گیری بالینی پرستاران بیهوشی در اتاق عمل را در چهار حیطه عوامل فردی، اجتماعی، سازمانی و بالینی مورد سنجش قرار می­داد، جمع­آوری گردید. نمونه­های پژوهش در یک طیف لیکرت 5 قسمتی به انعکاس دیدگاه خود در رابطه با هر عبارت در پرسشنامه می­پرداختند. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 94/0 به دست آمد. در تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی نظیر میانگین، فراوانی و درصد در راستای توصیف متغیرهای مورد بررسی استفاده شد.
یافته­ها:بعد بالینی بیشترین میانگین نمره را در بین عوامل مؤثر بر تصمیم­گیری بالینی پرستاران بیهوشی به خود اختصاص داد (51/0±14/3) و کمترین میانگین نمره مربوط به بعد اجتماعی بود (76/0±99/2).
نتیجه­گیری: با متعادل نمودن عوامل بالینی مؤثر از جمله تعداد پرستاران در شیفت و تهیه و نهادینه­کردن استفاده از دستورالعمل‌هایی جهت تعیین حیطه اختیارات پرستاران بیهوشی می­توان به توانمند­سازی کادر بیهوشی در تصمیم­گیری و ارتقای کیفیت مراقبت، کمک کرد.

کلیدواژه‌ها