دوره و شماره: دوره 11، 38-39، مهر 1397 (مجله با عنوان افلاک منتشر شده است)