بررسی عوامل مرتبط با رعایت حقوق بیمار در اتاق عمل از دیدگاه پرسنل بیهوشی و اتاق عمل بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم درسال 1394

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی گروه پرستاری، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

2 استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم، جهرم، ایران

3 مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم، جهرم، ایران

چکیده

مقدمه: رعایتحقوقبیمارانازاولویت­هایدرمانیوضرورتیاجتناب­ناپذیراست،باتوجهبه اینموضوع،اینپژوهشباهدفتعیینعوامل مرتبط با رعایت حقوق بیمار در اتاق عمل از دیدگاه پرسنل بیهوشی و اتاق عمل اجراگردید.
 
مواد و روش­ها: اینمطالعهتوصیفی- مقطعی برروی89 نفر پرسنلهوشبریواتاق عمل شاغل دراتاقعملبیمارستان­هایآموزشی جهرمانجامشد.اطلاعاتلازمازطریقدوپرسشنامهپژوهشگر ساختهعواملتسهیل­کنندهو عوامل بازدارنده رعایتحقوقبیماردراتاقعمل جمع­آوریگردید.نمونه­هایپژوهشدریکطیفلیکرت 5 قسمتی بهانعکاسدیدگاهخوددررابطهباهرعبارتدرپرسشنامهمی­پرداختند.ضریبآلفایکرونباخپرسشنامه­های عواملتسهیل­کننده وعواملبازدارندهرعایتحقوقبیمار، به ترتیب برابربا93/0 و 87/0 به دست آمد.ازروش­هایآمار توصیفی نظیر میانگین، فراوانی و درصد در راستای توصیف متغیرهای مورد بررسی استفادهشد.
 
یافته­ها:از میان عوامل تسهیل­کننده رعایت حقوق بیمار به ترتیب عبارت "فراهم بودن تجهیزات کافی در اتاق عمل" با میانگین وزنی10/3 و عبارت" تواناییتفکرانتقادیویاتوانتصمیم­گیریاخلاقی" با میانگین وزنی59/2 از دیدگاه پرستاران اتاق عمل و بیهوشی از بالاترین و پایین­ترین درجه اهمیت برخوردار بودند. از بین عوامل بازدارنده نیز رعایت حقوق بیمار عبارت" تعداد زیاد عمل جراحی در یک شیفت" با میانگین وزنی 58/3 به عنوان مهم­ترین عامل بازدارنده در رعایت حقوق بیمار شناخته شد.
 
نتیجه­گیری: با توجه به اینکه در این مطالعه مهم­ترین عامل تسهیل­کننده فراهم بودن امکانات و تجهیزات بود مهم­ترین عامل بازدارنده رعایت حقوق در اتاق عمل تعداد زیاد عمل جراحی در طی یک شیفت کاری بود لازم است که تحقیقات بیشتری در این زمینه و به خصوص در مورد این دو عامل و تأثیرآن بر رعایت حقوق بیمار انجام گیرد تا نتایج حاصل از آن در برنامه ریزی­های درمانی با اعتماد بیشتری قابل استفاده باشد

کلیدواژه‌ها