مقایسه خود ارزیابی دانشجویان رشته بهداشت محیط با ارزیابی استاد در درس انگل شناسی-پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 دانشیار، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 مربی، گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران

4 استادیار، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

مقدمه: دانشگاه نهادی است که با آموزش علوم پردازش شده به فراگیران، می­تواند موجب تربیت مدیران آینده و پیشرفتهای انسانی شود .ارزیابی فراگیران در حیطه علوم آموزش داده شده یکی از راههای بررسی میزان کارآیی روش­های مختلف تدریس و یادگیری فراگیران میباشد .هدف از این مطالعه بررسی مقایسه خود ارزیابی دانشجویان از آموخته­های درسی خود با ارزیابی استاد بود.
 
مواد و روش­ها: در این مطالعه توصیفی_مقطعی تعداد 41 نفر دانشجو رشته کارشناسی بهداشت محیط از دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان در دو مقطع مختلف در سال تحصیلی 95-1394 انتخاب و پس از تقسیم مباحث درس انگل شناسی پزشکی به چهار قسمت، هر قسمت به دو روش خود ارزیابی و ارزیابی استاد بررسی شده نتایج حاصله با روش­های میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی مورد تجزیه­و­تحلیل آماری قرار گرفتند.
 
یافته­ها:تجزیه­و­تحلیل نتایج نشان داد که میان خود ارزیابی دانشجویان با امتیاز تخصیص داده شده توسط استاد برای درس انگل‌شناسی تنها در قسمت اول درس و آن هم در دانشجویان ترم اول، اختلاف معنی­داری وجود داشت (05/0(p < و درسایر موارد رابطه ارزیابی­های دانشجویان با ارزیابی استاد مستقیم و نسبتاً مشابه بود.
 نتیجه­گیری: رابطه مستقیم بین این دو نوع ارزیابی نشان­دهنده آن است که میتوان نسبت به جایگزینی خودارزیابی دانشجو از آموخته­های خویش بجای روش­های روتین ارزیابی که وقت­گیر، هزینه­بر و اضطراب­آور هستند بهره گرفت. اعضای هیئت علمی دانشگاهها به کمک آموزش دانشکده­ها می­توانند این روش را پیاده­سازی نموده و پس از رفع ایرادات بعنوان روش ارزیابی مطلوب ارائه دهند.

کلیدواژه‌ها