سنجش حافظه هیجانی مثبت در نوجوانان: ویژگی‌های روان‌سنجی و تحلیل عامل تأییدی مقیاس حافظه اولیه گرمی و امنیت (EMWSS) در جمعیت دانش‌آموزی کرمانشاه در سال تحصیلی 96-1395

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 دانشجوی دکترای مشاوره خانواده دانشگاه شهید چمران اهواز، کارشناس پیشگیری اداره بهزیستی دلفان، دلفان، ایران

4 کارشناسی روانشناسی عمومی دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

5 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: بازیابی ارادی و غیرارادی خاطرات ناخوشایند ذخیره شده در حافظه­ی هیجانی با آسیب­شناختی روانی همبستگی بالایی دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین ساختار عاملی و ویژگی­های روان­سنجی مقیاس حافظه هیجانی مثبت در نوجوانان بود.
 
مواد و روش­ها: پژوهش در قالب یک طرح پژوهش همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه­ی دانش­آموزان 13 تا 18 سال شهر کرمانشاه تشکیل می­دادند که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش در بخش تحلیل عاملی اکتشافی 320 نفر از دانش­آموزان شهر کرمانشاه بود که به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. همچنین نمونه پژوهش در مطالعه تحلیل عاملی تأییدی 230 دانش­آموز بود که به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند و به پرسشنامه حافظه هیجانی مثبت (EMWSS)، فهرست عواطف مثبت و منفی، پرسش­نامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21)، تواناییهایی شناختی و بهزیستی اجتماعی (جهت روایی واگرا) پاسخ دادند. برای تحلیل داده­ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، ضریب آلفای کرونباخ و همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته­ها:بین حافظه هیجانی مثبت با عواطف منفی، آشفتگی­های روانشناختی رابطه معکوس و معنی­داری وجود داشت (001/0p ). همچنین بین حافظه هیجانی مثبت با عواطف مثبت، توانایی­های شناختی و بهزیستی اجتماعی رابطه مثبت و معنی­داری به دست آمد (001/0p ). ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 909/0، برای عامل امنیت 762/0 و برای عامل گرمی 925/0 بدست آمد.
 نتیجه­گیری: نسخه فارسی پرسشنامه حافظه هیجانی مثبت در دانشآموزان، از خصوصیات روان­سنجی قابل قبولی برخوردار است و می­توان از آن به عنوان ابزاری معتبر در پژوهش­های روان­شناختی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها