ارتباط رهبری اخلاقی با ترک خدمت پرستاران

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دانشکده علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه: هنگامی که کارکنان به رهبرانشان اعتماد داشته باشند، تصمیم جدی مبنی بر ترک سازمان نخواهند گرفت. کمبودنیرویپرستاروترک حرفهدرپرستاران،مشکلاتزیادیدرخدمت­رسانی، کیفیتمراقبتوهزینه­هایدرمانیایجادکردهاست. این پژوهش، برای تعیین ارتباط رهبری اخلاقی با قصد ترک خدمت پرستاران در بیمارستان­های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد.
 
مواد و روش­ها: در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی، 180 نفر از پرستاران رسمی و قراردادی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی منظم و خوشه­ای شرکت داشتند. اطلاعات از طریق پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد شده تریوینو و همکاران جمع­آوری شد. تحلیل داده­ها با استفاده آمار توصیفی شامل میانگین، فراوانی و آمار استنباطی شامل رگرسیون ضریب همبستگی، مدل معادلات ساختاری و مدل نیکویی برازش انجام شد.
 
یافته­ها:بین رهبری اخلاقی و قصد ترک خدمت رابطه معنی­دار معکوس (58/0β=-، 000/0P=) و بین استرس شغلی و قصد ترک خدمت رابطه معنی­دار مستقیم (655/0 β= ،000/0P=)وجود داشت. بین رهبری اخلاقی و استرس شغلی رابطه معنی­دار معکوس (29/0-β=، 010/0P=) وجود داشت.
 
نتیجه­گیری: با توجه به نتایج حاصله، مدیران می­توانند با گسترش فرهنگ ارزشهای اخلاقی وکاهش عوامل استرس­زای شغلی، باعث افزایش اعتماد، وفاداری وتعهد سازمانی کارکنان و در نتیجه کاهش ترک خدمت آنها گردند.

کلیدواژه‌ها