بررسی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر مسئولیت‌پذیری پرستاران

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور بوشهر، ایران

چکیده

مقدمه: مسئولیت در پرستاری ابعاد گسترده­ای داشته و تضمین­کننده شاخص­های سلامت و بهبود کیفیت خدمات پرستاری است. رعایت مسئولیت­پذیری کارکنـان بهبـود جایگـاه یک سازمان را در حوزه کسب و کار خود به دنبال دارد. شناسایی ارتباط ویژگی­های شخصیتی افراد و رعایت اصول و موازین مسئولیت­پذیری در محـیط کـار در بهره­وری و اثربخشی سازمان مؤثر است. یکی از عوامل مهم در هنگام جذب کارکنان و ارتقاء شغلی افراد در سازمان هوش آنها است. هدف از انجام این پژوهش تعیین اثر­بخشی آموزش هوش هیجانی بر مسئولیت­پذیری پرستاران بود.
 
مواد و روش­ها: در این پژوهش نیمه آزمایشی تعداد 30 نفر از پرستاران بیمارستان امام رضا کبود آهنگ که دارای کمترین نمره هوش هیچانی بودند انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه قرار داده شدند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه (هفته­ای یکبار به مدت 2 ساعت) مداخله آموزش هوش هیجانی را دریافت کردند. هر دو گروه آزمایش و کنترل با آزمون مسئولیت­پذیری مورد پیش آزمون و در انتها مورد پس آزمون قرار گرفتند. نتایج با استفاده از آزمون t مستقل تحلیل شدند.
 21یافته­ها:گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل دارای عملکرد بهتری در پس آزمون مسئولیت­پذیری داشت بدین صورت که  تفاوت نمرات بین پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ آماری معنی­دار بود (05/0 p ).
 نتیجه گیری: براساس یافته­ها پیشنهاد می­شود سازمان­ها با اهمیت دادن به تقویت هوش هیجانی کارکنان خود شاهد افزایش مسئولیت­پذیری ایشان باشند.

کلیدواژه‌ها