دوره و شماره: دوره 12، 42-43، مهر 1398 (مجله با نام افلاک منتشر شده است) 
درمان و پیشگیری گزیدگی حشرات و حیوانات موذی از منظر حکیم سید محمد مؤمن تنکابنی در کتاب تحفه‌المؤمنین

صفحه 1-7

محمد رضا رجب نژاد؛ رضی اله خوشدونی فراهانی؛ سعیده نیازی؛ فرزانه سلیمانی زاده