ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی لرستان از دیدگاه کاربران در سال 1396

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده پرستاری بروجرد، بروجرد، ایران

2 کارشناس‌ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، کتابخانه مرکزی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، بروجرد، ایران

4 دکترای آمار، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه کتابخانه­ها ازحالت مجموعه محوری به سمت مشتری محوری گرایش دارند. لذا ارزیابی کیفیت کتابخانه­ها باید براساس فرایند ارائه خدمات به کاربران، انجام گیرد. این پژوهش با هدف سنجش سطوح کیفیت خدمات کتابخانه­های دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد.
 
مواد و روش­ها: در این پژوهش از روش تحقیق پیمایشی- توصیفی استفاده شد. جامعه آماری کلیه اعضای فعال کتابخانه­های دانشگاه علوم پزشکی لرستان در نیم سال دوم تحصیلی سال 97-1396 بود. حجم نمونه برابر 323 نفر بود که با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد لیبکوال و به صورت خودگزارشی گردآوری و با استفاده از آزمون­های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس و آزمون تعقیبی توکی تجزیه­تحلیل شد.
 
یافته­ها:بیشترین میزان رضایت کاربران، از سه مؤلفه­ی لیبکوال به ترتیب، مؤلفه­ی کنترل اطلاعات با میانگین 18/0-±58/15، مؤلفه اثر خدمت با میانگین 22/4±53/14، مؤلفه کتابخانه به عنوان یک مکان با میانگین 73/0-±80/10 بود. بین سطح دریافت خدمات و حداقل­ و­ حداکثر انتظارات تفاوت معنی­داری وجود داشت (001/0> p ).
 نتیجه­گیری: خدمات کتابخانه­ها حداقل انتظارات کاربران را برآورده نموده است اما بین سطح موجود و حداکثر سطح مورد انتظار فاصله دارد. بعد کنترل اطلاعات دارای میانگین بیشتری نسبت به سایر ابعاد و بعد کتابخانه به عنوان یک مکان دارای میانگین کمتری نسبت به سایر ابعاد بود. همچنین ضروری است مسئولین مربوطه در جهت بهینه­سازی شرایط موجود در کتابخانه­های دانشگاه علوم پزشکی لرستان بخصوص در بعد کتابخانه به عنوان یک مکان تلاش و برنامه­ریزی لازم را داشته باشند.

کلیدواژه‌ها